logo
ViewBag.Title
  •  در ایران از واژه هایی چون پاک, تمیز و سفید در توضیح سنگ های جواهرات استفاده میکنند دلیلش چیست؟
  • دلیل اصلی رواج این عبارت غیر علمی, آموزش ندیده بودن و کم اطلاعی بیشتر فروشندگان جواهرات نسبت به علم گوهر شناسی در کنار نظارت نداشتن ارگانهای ذیربط در این صنف بوده است. تلاش ما انتقال دانش روز در کنار تسهیل امکانات خرید برای مشتریان می باشد
  • چه تضمینی در برلیان های استفاده شده در جواهرات شما هست ؟ 
  • برلیان ها با  شناسنامه GIA خواهد بود و درضمن برلیان های ریزه مادام العمرگارانتی هستند 
  •  شناسنامه GIA چه ارزشی دارد و چه فرقی با دیگر شناسنامه ها دارد؟
  • توضیحات کامل را در بخش  آموزش مطالعه فرماید