logo

الماس و شبه الماس ها کدامند

 گوهرها یا کانی هستند یا آلی اما در صنعت طلا و جواهرات ما سنگ هایی داریم که ساخت دست بشر هستند, و یا مواردی داریم که از لحاظ ظاهری میتوانند نمایش یک گوهر را القاء کنند.  برای درک و فهم بیشتر به توضیحات زیر توجه کنید.

1-Natural(طبیعی)


به سنگ هایی گفته می شود که منشا ایجاد انها کاملا طبیعی بوده و انسان هیچ دخالتی در ان نداشته است.


2-synthetic(مصنوعی) 


به سنگ هایی گفته می شود که به دست انسان ساخته شده ولی ساختار کریستالی و فرمول شیمیایی انها دقیقا مشابه نمونه طبیعی می باشد. به طور مثال الماس طبیعی دارای فرمول شیمیایی کربن و ساختار cubic(مکعبی) می باشد. حال الماس مصنوعی فرمول ان کربن و ساختار ان cubic است ولی بدست انسان ساخته شده. به لحاظ اهمیت باید یاداورشد به هرسنگی که شباهت ظاهری نسبت به سنگ دیگری داشته باشد نمی توان مصنوعی اطلاق کرد مگر فرمول و ساختار ان مشابه نمونه طبیعی باشد.


3- Imitation(شبه)


به قطعاتی گفته می شود که فقط از نظر ظاهری شبیه به سنگ مورد نظر می باشند ولی فرمول یا ساختار ان متفاوت می باشد، صرف نظر از انکه این قطعه طبیعی باشد یا ساخته دست انسان. به طور مثال یک نگین از جنس شیشه قرمز رنگ با وجود انکه ساخته دست انسان است ولی به لحاظ شباهت ظاهری به یاقوت قرمز شبیه است و یک Imitation برای یاقوت محسوب می گردد گرچه فرمول، ساختار و خصوصیات ان متفاوت می باشد. همچنین یک اسپینل قرمز به لحاظ شباهت یک Imitation  برای یاقوت محسوب می گردد گرچه یک سنگ کاملا طبیعی بوده ولی فرمول و ساختار ان با یاقوت متفاوت می باشد.
معمولا به مشابه سنگ های رنگی Imitation گفته می شود، در حالیکه شبه الماس ها Diamond simulants نامیده می شوند 
( این سنگها در بازار ایران به سنگ های اتمی معروف می باشند)

اسامی انواع شبه الماسهای که امروزه در بازار ایران رایج می باشند

  • CUBIC ZIRCONIA
    اتمی
  • MOISSANITE
    مویزنایت
  •   SWAROVSKI ZIRCONIA
    سوواروفسکی