logo

فلورسنسی در برلیان چیست؟

فلورسنسی در برلیان چیست؟
حدود ۳۰% ازبرلیان های شناسنامه دار دارای فلورسنسی هستند. به صورت ساده فلورسنسی واکنش برلیان به نور خورشید میباشد که انرژی ماوراء بنفش در ان نهفته است. با ورود نور ماوراء بنفش به درون این نوع ازبرلیان ها رنگ ابی ساطع میشود که در ازمایشگاه ها و زیر دستگاه  قابل دیدن است و در حالت عادی قابل تشخیص نمی باشد. 
 این واکنش برلیان به نور سفید به ۵ درجه تعریف می شود

الماس های بدون فلورسنسی
الماس های با فلورسنسی ضعیف
الماس های با فلورسنسی متوسط               
الماس های با فلورسنسی زیاد                                 
الماس های با فلورسنسی خیلی زیاد   
               

در مواردی که فلورسنسی زیاد یا خیلی زیاد باشد برلیان زیر نور خورشید می تواند شیری یا کدر دیده شود که به همین دلیل در هوای باز و همیشه افتابی توصیه می شود از چنین برلیانهایی استفاده نشود.