logo

تفاوت و تفکیک سنگهای رنگی طبیعی از مصنوعی

اصلی ترین روش تشخیص یک گوهررنگی طبیعی از گوهر رنگی مصنوعی چیست؟

برای رسیدن به این هدف یعنی تفکیک گوهرهای طبیعی از مصنوعی میبایست شما شناخت کاملی از تمام انواع ناپاکی ها داشته باشید. ناپاکیها چندین مدل هستند ونوع و مدلشان در هر خانواده سنگی متفاوت. بدین منظور یک گوهرشناس آگاهی و علم آن را دارد که با دیدن سنگ در زیر میکروسکوپ این تمیز را بین این دوبدهد.

ناپاکی دریاقوت ها اکثرا به ۲شکل سوزنی واثر انگشت گونه میباشند. در دیگر موارد شاهد ورود کریستال های مهمان به درون سنگ هستیم. درمواردی ناپاکی معلول ازتوقف رشد کریستال را داریم و البته ناپاکی های رنگی را نباید از قلم انداخت.

در یاقوت طبیعی ما معمولا انتظار دیدن یک یا بیش ازیک مدل ناپاکی را همیشه داریم , اما در یاقوت های ساخت بشرسنگ اکثرا پاک و مبرا ازهرگونه ناپاکی میباشد. در مواردی هم که ناپاکی داشته باشد شخص گوهرشناس میتواند به شما تکنیک و نوع ناپاکی های ان فرایند مصنوعی سازی را اعلام کند. تفاوت قیمت یاقوت طبیعی با مصنوعی مثل خرید بنز بجای دوچرخه میباشد. امیدوارم شما دوچرخه را به قیمت بنز نخرید