logo

قیمت طلا از بهار سال پیش

 

جهت و سمت و سوی حال حاظر کشور بسیار خطرناک برای سرمایه گذاری یا خرید و فروش می باشد. در این برهه از زمان از سرمایه های خود به خوبی محافظت کنید و به هیچ عنوان پول زیادی در بانکها سپرده گذاری نکنید. با روند تحریمهای در پیشروی  ونبود تمایل به مذاکره از سمت ولایت فقیه تنها دو گزینه می ماند. از این لحظه ببعد اسب سفید فقط وقایع اتفاق افتاده را گزارش خواهد کرد.

 

اردیبهشت 1398